# نوع مدرک هزینه های خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ سرفصل دروس هر سطر توضیحات 2500 تومان صفحه 54,000 تومان
۲ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) هر سطر متن 1500 تومان صفحه   36,000 تومان
۳ ریزنمرات پیش دانشگاهی هر درس 800 تومان ترم  18,000 تومان
۴ ریزنمرات دانشگاه هر درس 800 تومان ترم 20,000 تومان
۵ ریزنمرات مقطع دکتری هر درس 800 تومان ترم 20,000 تومان
۶ ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد هر درس 800 تومان ترم 20,000 تومان
۷ ریزنمرات مقطع کاردانی هر درس 800 تومان ترم 20,000 تومان
۸ ریزنمرات دبستان و راهنمایی هر درس 800 تومان سال 36,000 تومان
۹ گواهی ریزنمرات دانشگاهی هر سطر توضیحات 2500 تومان ترم  36,000 تومان
۱۰ ریزنمرات مقطع کارشناسی هر درس 800 تومان ترم  20,000 تومان
۱۱ ریزنمرات دبیرستان هر درس 800 تومان ترم 18,000 تومان
۱۲ گواهی پایان تحصیلات دکتری بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۳ گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۴ گواهی پایان تحصیلات کارشناسی بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۵ گواهی پایان تحصیلات کاردانی بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۶ کارنامه توصیفی ابتدایی هر نیم سطر توضیحات 1,200 تومان صفحه  56,000 تومان
۱۷ گواهی اشتغال به تحصیل هر سطر متن 1500 تومان صفحه  36,000 تومان
۱۸ دیپلم پایان تحصیلات پیش دانشگاهی بدون هزینه صفحه  42,000 تومان
۱۹ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه بدون هزینه صفحه  42,000 تومان

# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ شناسنامه به ازای هر تغییرات 5000 تومان صفحه  35,000 تومان
۲ کارت ملی بدون هزینه صفحه  30,000 تومان
۳ کارت شناسایی بدون هزینه صفحه  30,000 تومان
۴ سند ازدواج  هر سطر مهریه 1500 تومان صفحه  98,000 تومان
۵ حکم افزایش حقوق هر سطر 1500 تومان صفحه  80,000 تومان
۶ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی به ازای هر تغییر محل اشتغال 2500 تومان صفحه 57,000 تومان
۷ حکم بازنشستگی هر سطر 1500 تومان صفحه  36,000 تومان
۸ حکم اعضای هیئت علمی هر سطر 1500 تومان صفحه 80,000 تومان
۹ حکم قهرمانی هر سطر 2500 تومان صفحه 54,000 تومان
۱۰ حکم کارگزینی هر سطر 1500 تومان صفحه 80,000 تومان
۱۱ کارت واکسیناسیون هر نوبت تزریق 500 تومان صفحه  36,000 تومان
۱۲ بیمه شخص ثالث هر سطر 2000 تومان صفحه  74,000 تومان
۱۳ سند مالکیت (تک برگی) هر سطر توضیحات 1500 تومان صفحه 117,000 تومان
۱۴ سند مالکیت (دفترچه ای) هر سطر توضیحات 1500 تومان صفحه 95,000 تومان
۱۵ دفترچه بیمه  بدون هزینه صفحه  42,000 تومان
۱۶ تقدیرنامه و لوح سپاس هر سطر متن 2500 ریال صفحه 54,000 تومان
۱۷ قرارداد بیمه هر سطر 3500 تومان صفحه 72,000 تومان
۱۸ کارت معافیت  بدون هزینه صفحه  30,000 تومان
۱۹ کارت پایان خدمت  بدون هزینه صفحه  40,000 تومان
۲۰ گذرنامه هر پرفراژ 2500 تومان صفحه  47,000 تومان
۲۱ سند طلاق یا رونوشت آن  بدون هزینه صفحه  113,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ پرونده حقوقی هر سطر متن 2500 تومان صفحه 126,000 تومان
۲ رای دادگاه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 126,000 تومان
۳ دادنامه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 126,000 تومان
۴ برگ احضاریه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 57,000 تومان
۵ برگ جلب هر سطر متن 2500 تومان صفحه 57,000 تومان
۶ ابلاغیه و اخطار قضایی هر سطر متن 3000 تومان صفحه 40,000 تومان
۷ رضایت نامه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 100,000 تومان
۸ استشهادنامه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 100,000 تومان
۹ اقرارنامه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 100,000 تومان
۱۰ تعهدنامه هر سطر متن 2500 تومان صفحه 100,000 تومان
۱۱ قیم نامه هر سطر متن 1200 تومان صفحه 93,000 تومان
۱۲ وکالتنامه (سایز A4) هر سطر متن 3700 تومان صفحه 105,000 تومان
۱۴ وکالتنامه بزرگ (سایز A3) هر سطر متن 4500 تومان صفحه 90,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ اجاره نامه و مبایعه نامه با کد رهگیری هر سطر 2500 تومان صفحه 87,000 تومان
۲ سند تلفن همراه بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۳ سند مالکیت وسایل نقلیه سبک هر سطر توضیحات 2500 تومان صفحه 62,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ قرارداد هر سطر متن قرارداد 2500 تومان صفحه 105,000 تومان
۲ اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم) هر سطر متن 4000 تومان صفحه 72,000 تومان
۳ اوراق مشارکت و اوراق قرضه بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ جواز تاسیس  بدون هزینه صفحه 95,000 تومان
۲ پروانه بهره برداری  بدون هزینه صفحه 96,000 تومان
۳ برگ سبز گمرکی  بدون هزینه صفحه 94,000 تومان
۴ دفترچه وکالت  هر پرفراژ 4500 تومان صفحه 75,000 تومان
۵ پروانه مهندسی  بدون هزینه صفحه 80,000 تومان
۶ شناسنامه ساختمان  بدون هزینه صفحه 80,000 تومان
۷ پروانه دفترچه ای ساختمان  بدون هزینه صفحه 80,000 تومان
۸ پروانه پایان کار ساختمان  بدون هزینه صفحه 80,000 تومان
۹ جواز کسب پشت و رو  بدون هزینه صفحه 62,000 تومان
۱۰ جواز دفن هر سطر متن 1700 تومان صفحه 54,000 تومان
۱۱ پروانه نشر و انتشارات  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۲ پروانه مسئولیت فنی  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۳ کارت عضویت نظام مهندسی بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۴ جواز اشتغال به کار  هر سطر متن 1500تومان صفحه 36,000 تومان
۱۵ بارنامه بدون هزینه صفحه 102,000 تومان
۱۶ کارت نظام پزشکی بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۷ پروانه وکالت  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۸ پروانه دائم پزشکی  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۹ پروانه مطب  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ گواهی/ برگه مرخصی بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۲ برگ نظریه کارشناسی ملک بدون هزینه صفحه 100,000 تومان
۳ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) هر سطر متن گواهی 3,000 تومان صفحه 72,000 تومان
۴ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)  هر سطر متن گواهی 1,800 تومان صفحه 72,000 تومان
۵ گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر هر سطر متن گواهی 1,500 تومان صفحه 54,000 تومان
۶ گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر هر سطر متن گواهی2,500 تومان صفحه 54,000 تومان
۷ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف هر سطر متن 1500 تومان صفحه 54,000 تومان
۸ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف هر سطر متن 2500 تومان صفحه 54,000 تومان
۹ گواهی ثبت اختراع هر سطر متن 1500 تومان صفحه 57,000 تومان
۱۰ گواهی ثبت علائم تجاری هر سطر متن 1500تومان صفحه 57,000 تومان
۱۱ گواهی فوت بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۲ گواهی عدم خسارت خودرو هر سطر 2500 تومان صفحه 36,000 تومان
۱۳ گواهی تولد بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۴ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۱۵ گواهینامه رانندگی بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۶ گواهی تجرد بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۷ گواهی عدم سوپیشینه (غیر فرمی) هر سطر 2500 تومان صفحه 36,000 تومان
۱۸ گواهی عدم سوپیشینه (فرمی) بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ اساسنامه ثبت شرکتها هر سطر متن 2500 تومان صفحه 54,000 تومان
۲ اظهارنامه فرمی بدون هزینه صفحه 140,000 تومان
۳ شرکت نامه بدون هزینه صفحه 140,000 تومان
۴ تقاضای ثبت شرکت بدون هزینه صفحه 140,000 تومان
۵ اظهارنامه غیرفرمی  بدون هزینه صفحه 140,000 تومان
۶ کارت شناسایی کارگاه بدون هزینه صفحه 77,000 تومان
۷ قرارداد استخدامی هر سطر متن 2500 تومان صفحه 72,000 تومان
۸ روزنامه رسمی هر سطر متن 1200 تومان صفحه 72,000 تومان
۹ اظهارنامه مالیاتی بدون هزینه صفحه 85,000 تومان
۱۰ مالیات قطعی بدون هزینه صفحه 70,000 تومان
۱۱ برگ تشخیص مالیات بدون هزینه صفحه 70,000 تومان
۱۲ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات هر سطر متن 1500 تومان صفحه 48,000 تومان
۱۳ کارت بازرگانی هوشمند بدون هزینه صفحه  40,000 تومان
۱۴ فیش مستمری هر آیتم 500 تومان صفحه 36,000 تومان
۱۵ برگه مرخصی  بدون هزینه صفحه 40,000 تومان
۱۶ لیست بیمه کارکنان به ازای هر نفر کارکنان 500 تومان صفحه 54,000 تومان
۱۷ فیش حقوقی هر آیتم  500 تومان صفحه 54,000 تومان
۱۸ ترازنامه شرکتها بدون هزینه صفحه 85,000 تومان
۱۹ آگهی تاسیس هر سطر متن 1200 تومان صفحه 72,000 تومان
# نوع مدرک هزینه خاص ترجمه واحد قیمت واحد
۱ قبض تلفن  بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۲ قبض آب  بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۳ مالیات بر ارث هر نیم سطر 1200 تومان صفحه 90,000 تومان
۴ موافقت اصولی هر سطر متن 3000 تومان صفحه 72,000 تومان
۵ گواهی حصر وراثت  هر سطر متن 3700 تومان صفحه 72,000 تومان
۶ کارت مباشرت  بدون هزینه صفحه 60,000 تومان
۷ ریز مکالمات تلفن هر سطر تماس تلفنی 800 تومان صفحه 46,000 تومان
۸ پرینت های بانکی  هر تراکنش بانکی 800 تومان صفحه 55,000 تومان
۹ قبض برق  بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۱۰ برگ آزمایش پزشکی بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۱۱ قبض گاز بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۱۲ قبض پرداخت بیمه بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۱۳ قبض مالیات بدون هزینه صفحه 50,000 تومان
۱۴ گزارش ورود و خروج از کشور هر تردد 800 تومان صفحه 36,000 تومان
 • هزینه خدمات دفتری برای هر کار مبلغ 20,000 تومان است.
 • هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی مبلغ 1500 تومان است.
 • منظور از هر صفحه یک صفحه A4 با بیست خط است.
 • هزینه تمبر دادگستری ۶۰،۰۰۰ تومان برای هر پلمپ می باشد و هزینه تایید امور خارجه هر برگ ۱۵،۰۰۰ تومان است.

نکات مهم درباره تعرفه ترجمه رسمی

 • دارالترجمه پویامهر همواره تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را در کمترین زمان به شما مشتریان عزیز ارائه دهد.
 • یکی از مزایای مهم دریافت خدمات ترجمه آنلاین از دارالترجمه پویامهر این است که تمامی هزینه‌ها بر اساس نرخنامه مصوب اداره کل مترجمان رسمی از مشتریان دریافت می‌شود. کانون مترجمان رسمی هر سال تعرفه ترجمه رسمی مدارک را به دارالترجمه‌های دارای مجوز ابلاغ می‌کند. به همین دلیل شما با خیال راحت می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید و نگران هزینه‌های ترجمه رسمی مدارک خود نباشید.
 • توجه کنید که ترجمه رسمی مدارک در بعضی از موارد به تاییدیه‌های وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز دارد. قیمت ترجمه رسمی مدارک شما شامل هزینه خدمات دارالترجمه، هزینه بارکد و تمبر دادگستری و هزینه مهر وزارت امور خارجه است. بنابراین هزینه این تاییدیه‌ها جداگانه به هزینه ترجمه اضافه خواهد شد.
 • هزینه خدمات دفتری به طور جداگانه به تعرفه ترجمه رسمی مدارک افزوده خواهد شد.
 • هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی نیز به هزینه ترجمه رسمی مدارک اضافه می‌شود.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک برای زبان‌های غیر از انگلیسی کمی بالاتر است. این زبان‌ها شامل: اسپانیایی، ترکی استانبولی، روسی، عربی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی است.
 • هزینه ترجمه رسمی مدارک تک صفحه‌ای به صورت کلی محاسبه می‌شود. اما هزینه ترجمه مدارکی که بیشتر از یک صفحه دارند، به صورت صفحه‌ای محاسبه خواهد شد.
 • منظور از هر صفحه، یک صفحه A4 شامل ۲۰ سطر است.
 • قیمت ترجمه رسمی مدارک در جدول‌های بالا، به تفکیک هر مدرک به‌طور کامل شرح داده شده است.

سوالات متداول تعرفه ترجمه رسمی

آیا هزینه خدمات ترجمه رسمی غیر حضوری آنلاین و از خدمات حضوری بیشتر است؟

خیر. در دارالترجمه پویامهر شما می‌توانید به راحتی سفارش ترجمه خود را از طریق راه‌های ارتباطی ثبت کنید و مدارک خود را برای ما ارسال کنید. در صورت انتخاب روش آنلاین، نیازی به پرداخت هزینه‌های بیشتری نخواهد بود و شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه اضافه، سفارش خود را به‌صورت کاملا غیر حضوری دریافت کنید.

آیا هزینه خدمات ترجمه فوری مدارک با حالت عادی متفاوت است؟

ترجمه فوری نیاز به زمان کمتری برای ترجمه دارد؛ در نتیجه در دارالترجمه پویامهر مترجمان خبره ترجمه رسمی مدارک را در کمترین زمان و با حفظ کیفیت بالا به شما ارائه می‌کنند. به همین دلیل هزینه ترجمه فوری مدارک کمی بیشتر از ترجمه در بازه زمانی عادی است.

ترجمه رسمی مدارک چقدر زمان می‌برد؟

در حالت عادی ترجمه مدارک ۲ تا ۳ روز زمان می‌برد. همچنین حدود ۲ روز نیز برای دریافت تاییدیه‌های لازم از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به زمان نیاز دارید. اما برای ترجمه فوری مدارک، زمان کمتری لازم است.

ثبت سفارش